ON 

underdog 

tOuR

Aug 18 Toucan, Kingston

Aug 19

CafeDekcuf, Ottawa 

Aug 20

Baldwin Festival 

Aug 20

Dakota Tavern, Toronto 

Aug 24 

Queens, Barrie

Aug 25 

Rhythm & Brews

Cambridge 

Aug 26

Doors Pub,

Hamilton 

Aug 27 

Richards, 

London